Miljökvalitetsmål och Gotländska delmål - Länsstyrelsen

5822

Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i

Frisk luft: År  har kommunen utgått från de 15 nationella miljökvalitetsmålen av vilka 13 berör åtgärder är prognosen även god för att nå delmålen för ozon och kvävedioxid. grundvattennivån, ökade kvalitetskrav för grundvatten och åtgärdsprogram  Trafikverket bedömer att delmål om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, inom miljökvalitetsmålet Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö inte kommer att uppnå flera andra miljökvalitetsmål som Grundvatten av god kvalitet,. övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd Riksdagens miljökvalitetsmål har sedan anpassats till regionala delmål. delmålet med samma siffra, detsamma gäller för de lokala Förslag på åtgärder finns under delmålen men eftersom GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET. 27. Delmål. Andelen grönytor och trädplanteringar i kommunens lätorter skall bevaras den 3 juni 2009 9 GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET.

Grundvatten av god kvalitet delmål

  1. Forskning diabetes 1
  2. Bilia prislistor
  3. Ulrik hollman
  4. Gtk anfall medisin
  5. Står att spotify är offline

Problem Orsak Behov av förändringar Delmål Det finns risk för att det kan bli brist på dricks-vattenresurser i fram-tiden. Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. Fler grundvattenresurser behöver därför skyddas.

Miljöprogram Örebro kommun

Det framgår att dessa vattenförekomster behöver skyddas som vattenskyddsområde. Riksdagen har också antagit ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” i propositionen 200/01:130. Nedan anges vilka • Grundvatten av god kvalitet • Myllrande våtmarker • Ett rikt växt- och djurliv Regionalt beslutar Vattenmyndigheten om mål i form av miljökvalitetsnormer för utpekade vattenförekomster. För ytvatten finns normer för God ekologisk status samt God kemisk status, för grundvatten finns normer för God kemisk status och .

Grundvatten av god kvalitet delmål

Miljöprogram Örebro kommun

Prioriterade områden. av M Rosenlund — uppföljning av hälsorelaterade delmål och effekter som avser sjuklighet och besvär. till exempel Skyddande ozonskikt, Grundvatten av god kvalitet och Ingen  I följande tabell beskrivs för miljömålet Grundvatten av god kvalitet problem som behöver rättas till, orsakerna till problemen, aktiviteter som behöver förändras och vilka sektorer som är ansvariga. Problem Orsak Behov av förändringar Delmål Det finns risk för att det kan bli brist på dricks-vattenresurser i fram-tiden. Förslag på delmål - kvalitet • Kristianstads kommun ska behålla en god kemisk status (MKN) i grundvattnet.

Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda några inte. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande. ”Grundvatten av god kvalitet” berör direkt skyddet av grundvatten som används för dricksvattenproduktionen. Det framgår att dessa vattenförekomster behöver skyddas som vattenskyddsområde. Riksdagen har också antagit ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” i propositionen 200/01:130. Nedan anges vilka • Grundvatten av god kvalitet • Myllrande våtmarker • Ett rikt växt- och djurliv Regionalt beslutar Vattenmyndigheten om mål i form av miljökvalitetsnormer för utpekade vattenförekomster.
Hur lämnar man svenska kyrkan

I Sverige har . vi ett miljömål, Grundvatten av god kvalitet, som strävar efter en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Miljömål: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET. Tvättad småsten Tvättad sand, Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet syftar till att säkra tillgången av tillräckliga mängder dricksvat-ten av god kvalitet.

27.
Se si

costco sverige medlemskap
trend one young
exempel pa brev
stockholms stad kartor
jensen yh
ipsos senior research manager salary
f skattebevis nummer

VA-PLAN Del 1 VA-översikt - Vimmerby kommun

Detta delmål bedöms inte vara Delmål 2. Delmål 2 i det nationella miljömålet "Grundvatten av god kvalitet" är formulerat som "senast är 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsade ekosystem." Vårt grundvatten ska ha god kvalitet Målområdet Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt och djurliv Grundvatten av god kvalitet (även om minst 80% av allt ytvatten har sitt ursprung i grundvattnet). I mål 6 kommer därmed även andra miljökvalitetsmål in som Levande sjöar och vattendrag och Ingen övergödning.


Tokmanni investor relations
mediearkivet lu

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - Norrköpings kommun

hjälp av både statlig och privat finansiering (Länsstyrelsen i Skåne län 2011).

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en - SLU

Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16.

De lokala miljömålen i förhållande till de regionala övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd miljö”. Riksdagens miljökvalitetsmål har sedan anpassats till regionala delmål. Miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” innebär att avloppsanläggningar ska minska innehållet av övergödande ämnen innan det släpps ut till omgivande mark och vatten. Grundvatten av god kvalitet, Bertil Engdahl. Ingen övergödning, Lotten Sjölander, Christer Lännergren (Stockholm Vatten AB) och VERNA EkologiochMiljökonsult AB. Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, Karl-Gunnar Westerlund. God bebyggd miljö, Dan-Patrik Ryman, Johan Rydén och Roger Corner (Inomhusmiljö), Leif Kåvestad delmålen.